Algemene voorwaarden betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens


De advocaten zijn gebonden door het beroepsgeheim en onderworpen aan de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "GDPR"), evenals met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Iedere advocaat, of, in voorkomend geval, de Bvba onder wiens vorm hij zijn activiteiten uitoefent, moet ten aanzien van zijn eigen cliënten als verwerkingsverantwoordelijke worden aanzien, in de zin van de GDPR. De contactgegevens van de advocaten zijn als volgt:

 1. BVBA LEBUTTE, advocaat
  KBO nr. 0473.969.219
  Koningslaan, 206 te 1190 Brussel
  m.lebutte@lebuttepartners.be
 2. BVBA Muriel GILLET
  KBO nr. 0890.505.629
  Koningslaan, 206 te 1190 Brussel
  m.gillet@lebuttepartners.be
 3. BVBA « Philippe DESCHEEMAECKER »
  KBO nr. 0897.095.293
  Koningslaan, 206 te 1190 Brussel
  phd@lebuttepartners.be
 4. Mevrouw Lucile BAUMERDER
  KBO nr. 0537.243.408
  Koningslaan, 206 te 1190 Brussel
  l.baumerder@lebuttepartners.be
 5. Mevrouw Laurence HENIN
  KBO nr. 0816.435.241
  Koningslaan, 206 te 1190 Brussel
  l.henin@lebuttepartners.be
 6. De Heer David WALSH
  KBO nr. 0836.152.074
  Koningslaan, 206 te 1190 Brussel
  d.walsh@lebuttepartners.be

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt om uw belangen te verdedigen en uw dossier optimaal te beheren, binnen de grenzen van wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst waarbij de advocaat en zijn cliënt partij zijn. Daartoe, kunnen zij aan interne en/of externe medewerkers - advocaten worden doorgegeven. Na het afsluiten van het dossier, zal dit 5 jaar worden bewaard, zoals voorzien in artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek. Uw gegevens kunnen ook voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden verwerkt worden, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan elke advocaat onderworpen is.

Elke advocaat heeft een legitiem belang bij het bijhouden van uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) na het afsluiten van het dossier voor eventuele latere mededelingen. Vijf jaar na het afsluiten van uw dossier, hebt U evenwel het recht om U tegen het bijhouden van uw contactgegevens te verzetten en het wissen ervan te vragen.

U hebt, in elk geval, het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen en om informatie te vragen over de verwerking van uw gegevens en de rechten die U hebt. U hebt ook het recht om, kosteloos, de verbetering te bekomen van door U vastgestelde onjuiste gegevens. Ten slotte hebt U het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zouden worden doorgegeven. Verzoeken kunnen via de post gericht worden (Koningslaan, 206 te 1190 Brussel), per fax (02/543.08.78) of per e-mail (in functie van de betroffen advocaat, cf. hierboven vermelde e-mailadressen).

Elke natuurlijke persoon heeft het recht om een klacht betreffende zijn persoonsgegevens in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (bevoegde Belgische autoriteit inzake bescherming van persoonsgegevens – of bij elke andere, krachtens de GDPR bevoegde toezichthoudende autoriteit.